Stämmer ditt företag av hundratals, kanske tusentals balanskonton inför varje månadsavstämning? Då känner du också till utmaningen med att göra avstämningar under tidspress.

Oavsett om du arbetar med kalkylblad, pärmar eller digital arkivering så är det av central betydelse att bibehålla kontroll och överblick. Du behöver hela tiden ha all dokumentation på plats och en uppfattning om status för varje person och varje arbetsuppgift.

Det är här Adra BALANCER kommer in och hjälper dig att trimma och digitalisera ekonomiarbetet när bokföringen ska stängas varje månad.

Istället för otympliga kalkylblad och manuella arbetsuppgifter som lätt orsakar fel, har du med BALANCER en fullständig överblick i realtid av hela processen under månadsavstämningen. Allt för att du ska kunna lita på siffrorna i varje kontos utgående balans, frigöra tid och stänga perioden snabbare.

BALANCER ger ekonomichefer och deras medarbetare kontroll över hela stängningsprocessen vid månadens slut, med full synlighet, precision och efterlevnad av gällande lagar och regler.

Astellas Pharma Nordic berättar om sin upplevelse av BALANCER

Se fler videos här

Femstjärniga fördelar:

Five Star 450 px

Full kontroll över månadsavstämningen

BALANCER ger full kontroll, från import och avstämningsförberedelse till slutligt godkännande och granskning. Alla information överförs till ett säkert digitalt arkiv – därmed behövs inga arkivpärmar och fotostatkopior. Under hela processen har du både överblick i realtid och tillgång till alla detaljer, oavsett om din uppgift är att förbereda, godkänna eller granska (som Controller, Risk Manager, Compliance Manager, internrevisor eller externrevisor) eller som ekonomichef.

Överblick i realtid

BALANCER ger dig hela tiden direkt insyn i status för avstämningen, hur den förbereds och fortlöper. Detta omfattar de olika rollerna för förberedande, godkännande och granskning, samt även riktlinjer och process för avstämning.

Förenklad efterlevnadskontroll

BALANCER förenklar kontrollen av att lagar och regler efterlevs genom de avstämningsriktlinjer, konkreta procedurer samt fördefinierade aktiviteter, mot vilka avstämningarna ständigt kvalitetssäkras och godkänns. Detta sker ständigt, fram till de slutliga utgående balanserna. Programmet ger möjlighet till omedelbar spårning och skapar spårbarhet samt revisionshistorik. Detta är digitalt tillgängligt, även för intern- eller externrevision.

Ökad produktivitet

Avstämningsriktlinjer och procedurer för varje avstämningstyp och konto är tillgängligt– oberoende av medarbetarnas geografiska placering – så att varje enskild person känner till när och hur deras arbete ska utföras. Därmed elimineras arbetsuppgifter som lätt leder till fel, så att medarbetarna istället kan koncentrera sig på avstämning och godkännande. Utöver den frigjorda arbetstiden hjälper automatiseringen av denna nyckelprocess också till att sänka utskriftskostnaderna betydligt.

Snabbare stängning, färre risker

Genom att stängningsprocessen i slutet av månaden trimmas och digitaliseras kan BALANCER hjälpa till att förkorta hela processen med flera dagar. Samtidigt undviks det vanliga kompromissandet mellan snabbhet och noggrannhet genom att efterlevnadskontrollen förenklas och de höga kraven på styrning av stängningsprocessen uppfylls.

Manuell avstämning är den minst effektiva och mest kostsamma processen i ett företag. 59% av ekonomi- avdelningens resurser läggs på hanteringen av transaktionsintensiva processer.

Ernst & Young