Økonomisk kontroll og etterlevelse er en avgjørende del av et selskaps rammeverk for helhetlig risikostyring (ERM), som potensielt kan omfatte flere bransjespesifikke regler og rapporteringsprosedyrer.

Bortsett fra lovpålagt krav (krav om internkontroll, bokføringsloven, regnskapsloven, etc), vil et selskaps økonomiske risikoappetitt i stor grad bestemme nivået på de økonomiske kontrolltiltakene. Det finnes flere rammeverk og retningslinjer som gir en metodisk tilnærming til å utvikle økonomisk kontroll. COSO er et anerkjent rammeverk, og flere land bruker dette som veiledning til lovgivningen om internkontroll over økonomisk rapportering.

 

Målet med økonomisk kontroll og etterlevelse:

 • Stole på og sikre integritet i tallene
 • Etterleve lover og regler
 • Identifisere risiko og etablere rutiner for å eliminere dem

Adra Task Manager_Operational Efficiency

Driftsmessige utfordringer

Det finnes flere driftsmessige utfordringer når det gjelder å etablere et effektivt rammeverk for internkontroll, og å sikre at de definerte rutinene og kontrollaktivitetene er en del av det daglige arbeidet. Utfordringene som vi ser oftest, er:

 • Dokumentasjon av rammeverket. Dette er ofte utilgjengelig, i flere versjoner og ufullstendig.
 • Utføring av kontrollaktivitet. Tidsplanen er ikke automatisert og resultatene har mangelfulle bevis
 • Manglende status på kontrollaktiviteter, i hvilken grad man etterlever lovverket og hva som er gjenstående uakseptabel risiko.

Prosesstyring og oversiktlighet

For å oppnå god internkontroll, er det behov for prosesstyring og oversiktlighet i prosessene ved å informere organisasjonen om risiko og hvordan risikoen kan reduseres. Hovedelementer i et vellykket rammeverk for økonomisk kontroll og etterlevelse:

 • Informere organisasjonen om risiko og hvordan den kan reduseres

 • Dashbord med status over eliminert og gjenværende risiko

 • Etablere avstemming som del av prosessen

 

Hvordan Adra støtter økonomisk kontroll og etterlevelse:

 

TASK MANAGER

 • Dokumenter, planlegg og få sanntidsstatus på internkontrolloppgavene.

 • TASK MANAGER tilbyr dashbord som bryter informasjonen ned i mer detaljert dokumentasjon og revisjonssporing for fullførte kontrollaktiviteter (ytelse, evaluering, testing). Les mer.

BALANCER

 • Ranger balansekontoer på grunnlag av risiko og vesentlighet, planlegg (månedlig, kvartalsvis osv.) og godkjenn (ett nivå eller flere) i henhold til dette.

 • Dokumenter kontrollprosedyrene og myndighetskravene som reduserer den identifiserte risikoen, og sørg for at disse blir utført innenfor avstemmingen.

 • Oppnå transparente prosesser gjennom sentralisering av informasjon og kommunikasjon med medarbeiderne. Dokumenter balansekontoene i henhold til gjeldende lover og regler. Les mer.

ACCOUNTS

 • Reduser den identifiserte risikoen for balansekontoene ved å avstemme transaksjoner (f.eks. bankavstemming, reskontroavstemming, hovedbokavstemming….)

 • Automatiser kontrollene for transaksjonsavstemminger og sørg for at medarbeiderne konsentrerer seg om avvikene. Les mer.

Ta en test og få en evaluering av deres periodeavslutningsprosess.