Test din periodeavslutning

Ta en kort test og se hvordan din prosess scorer på kontroll, etterlevelse, og prosesstyrt avstemming.

Testen tar ca. 5 minutter å fullføre

  • Ta en test og få en evaluering av deres periodeavslutningsprosess.
  • Få oversikt over utfordringene og forslag til forbedringer.

Merk: Dette er ikke en komplett test og den bør brukes som et verktøy for videre diskusjon.

Gratis test og vurdering av deres periodeavslutningsprosess!

Finn ut hvordan dere kan forbedre deres periodeavslutningsprosess med moderne og spseialutviklede løsninger. Kontakt oss i dag!

Ja, jeg ønsker å høre mer, kontakt meg.

Test din periodeavslutning

Spørsmål 1-7 av 21

Har selskapet en policy på finansielle avstemminger?

Har selskapet definert faste tidspunkter på når avstemminger skal gjennomføres?

Har selskapet en oversikt over status på ulike avstemminger?

Har selskapet prioritert avstemmingene ut fra vesentlighet og risiko?

Er det kommunisert hvilken risiko som reduseres ved gjennomføring av avstemmingen?

Er avstemmingsprosedyren dokumentert og kjent for de som utfører den?

Blir avstemmingsprosedyren revurdert periodisk?

Følger avstemmingene gjeldende lovverk? (eks. BFF§6)

Dokumenterer selskapet alle balansepostene?

Er periodeavslutningen styrt av en risikobasert tilnærming?

Er balansekontoene kategorisert etter risiko?

Blir oppgavene knyttet til periodeavslutningen godkjent av en som ikke har utført den?

Er kontrolltiltakene (prosedyren for avstemminger, systemkontroller) dokumentert for brukerne?

Har medarbeiderene i selskapet forståelse for risikoen knyttet til periodeavslutningen?

Avstemmes/dokumenteres alle balansepostene ihht NBS5?

Er periodeavslutningen en styrt prosess?

Har selskapet en enhetlig oversikt over status på periodeavslutningen?

Er de som utfører periodeavslutningen kjent med lover og regler knyttet til periodeavslutningen?

Er de som utfører periodeavslutningen kjent med risiko knyttet til avstemmingsoppgavene?

Finnes det en beskrevet godkjennelsesprosess?

Er det beskrevet hvordan dokumetasjonen i periodeavslutningen skal utformes?

Gratis test og vurdering av deres periodeavslutningsprosess!

Finn ut hvordan dere kan forbedre deres periodeavslutningsprosess med moderne og spseialutviklede løsninger. Kontakt oss i dag!

Ja, jeg ønsker å høre mer, kontakt meg.

Test din periodeavslutning

Oppsummering av ditt resultat

Periodeavslutnings­prosessen

Prosesstyrt avstemming

Økonomisk kontroll og etterlevelse

Les mer under eller la oss vise deg hvordan dere kan forbedre deres prosesser

Periodeavslutnings­prosessen

Målet med periodeavslutningen er å levere et nøyaktig regnskap og gå gjennom alle nødvendige aktiviteter for å vellykket lukke bøkene ved måneds- eller periodeavslutning. Ettersom at tidsfrister er korte bør prosessen være strukturert, effektiv og transparent.

For å unngå å bruke tid på feilhåndtering er det viktig å ha fungerende internkontroll som en del av periodeavslutningen. I tillegg er det viktig å dokumentere internkontrolloppgavene og etterleve regnskapslovgivningen.

Effektiv periodeavslutning – les hvordan du automatiserer og moderniserer.

Prosesstyrt avstemming

For å oppnå en effektiv prosess bør oppgavene prioriteres basert på risiko og vesentlighet, deretter fordelt utover perioden for å redusere arbeidsmengden i perioder med mange oppgaver. Det er også viktig å ha en tydelig dokumentert avstemmingsprosedyre.

Optimalt sett bør avstemmingsoppgavene inkluderes i bedriftens internkontroll prosedyre hvor finansiell risiko reduseres med slike kontrollaktiviteter. Det innebærer for eksempel bankavstemming, hovedbok reskontroavstemming og interimavstemming.

Moderniser og automatiser – les flere fordeler og viktige elementer som bør vurderes.

Økonomisk kontroll og etterlevelse

Det er i hovedsak to grunner for å etablere finansielle risikostyring: bedriftens forhold til finansiell risiko og etterlevelse av lover og regler. En stor utfordring ved å etablere et effektivt rammeverk for kontroll er å operasjonalisere alle rutiner og kontrollaktiviteter.

Ved å etablere en strukturert prosesstyring er det enklere å oppnå en effektiv og riktig tilpasset kontroll. Prosessen må være transparent og ansatte må informeres om hvordan risikoen reduseres. For å oppnå en effektiv internkontroll bør man benytte seg av kjente rammeverket for internkontroll i den finansielle rapporteringen, som for eksempel COSO.

Moderne løsninger for å oppnå etterlevelse – les mer om hvorfor dette er viktig og nøkkelelementer for å oppnå kontroll.

Gratis test og vurdering av deres periodeavslutningsprosess!

Finn ut hvordan dere kan forbedre deres periodeavslutningsprosess med moderne og spseialutviklede løsninger. Kontakt oss i dag!

Ja, jeg ønsker å høre mer, kontakt meg.
Ja
Delvis
Nei
Vis mine svar
Skjul mine svar
Deres avstemmingsprosess har stort potensiale for forbedring. Dere kan vurdere å ta i bruk ACCOUNTS til transaksjonsavstemming for å øke effektiviteten og redusere risiko. Ved også å inkludere TASK MANAGER kan dere laste opp alle oppgavelister og organisere avstemmingsprosessen. BALANCER kan hjelpe dere med balanseavstemming og dokumentasjon.
Deres avstemmingsprosess har forbedringspotensialer. Dere kan vurdere å ta i bruk ACCOUNTS til transaksjonsavstemming for å øke effektiviteten og redusere risiko. For ytterligere forbedring kan TASK MANAGER og BALANCER organisere hele avstemmingsprosessen, fordele oppgavene til alle involverte og gir dere en oversiktlig status.
Det ser ut som at deres avstemmingsprosess er bra. Ytterligere gevinster kan oppnås ved å organisere avstemmingsoppgavene i TASK MANAGER. Kombinert med å automatisere avstemmingene dine med ACCOUNTS bruker du minimalt med tid på å redusere finansiell risiko.
Basert på dine svar bør dere vurdere kontrollrutiner og –aktiviteter. Med en løsning som TASK MANAGER kan dere håndtere alle gjentakende oppgaver og oppnå en effektiv kontroll. Ved også å inkludere BALANCER og ACCOUNTS kan dere dokumentere avstemmingene, tilfredsstille lovkrav og effektivt redusere risiko.
Deres kontrollrutiner og –aktiviteter virker bra. For å bli enda bedre på dette området kan dere vurdere å implementere TASK MANAGER og BALANCER for å inkludere internkontrolloppgavene i periodeavslutningen. Dere oppnår dermed dokumentasjon av internkontrolloppgavene, risikovurdering av balansekontoene og revisjonsspor.
Veldig bra! Dere har etablert gode kontrollrutiner og –aktiviteter. For å ytterligere styrke dette området bør dere vurdere å bruke TASK MANAGER og BALANCER til å inkludere internkontrolloppgaver i periodeavslutningen. Dette gir dere i tillegg revisjonsspor på utførte aktiviteter og sanntidsoversikt.
Deres periodeavslutning har forbedringspotensialer. Ved å implementere TASK MANAGER kan du etablere gode rutiner og prosesser, i tillegg til å samle alle oppgavelister et sted. Ved å også inkludere BALANCER kan du lukke bøkene i tide, bli strukturert, effektiv, transparent og tilfredsstille lovkrav.
Deres periodeavslutning virker ok og ved å bruke TASK MANAGER vil dere ytterligere kunne utvikle og strukturere gode prosesser, slik at dere unngår å overse aktiviteter. Med BALANCER kan dere dokumentere og automatisere balansen.
Deres periodeavslutning ser ut til å være strukturert! For å effektivisere prosessen kan TASK MANAGER hjelpe dere med å styre oppgavene optimalt. Ved å i tillegg bruke BALANCER oppnår man en automatisert dokumentasjonen av balansen. Begge løsningene kan inkludere internkontroll som en del av periodeavslutningen.