Redovisningsavdelningens förmåga att leverera korrekt, kvantitativ och kvalitativ finansiell information under ett allt ofta mer pressat tidsschema, är beroende av två saker. Anpassat systemstöd och genomtänkta processer.

Processen inleds när transaktionsredovisningen avslutas i ERP systemet och kallas ofta för R2R-process (Record to Report). Ett bokslut med Lean-kvalitet uppnås genom en standardiserad metod, där utförandet beskrivs och det finns transparens för alla som är inblandade.

3.Desk stafette

 

 

Adras lösning för bokslutsprocessen

Strukturerad process – Definiera en standardiserad bokslutsprocess för hela organisationen. Använd workflow med ansvarsfördelning och säkerställ att era processer och policys efterlevs genom tydliga utförandebeskrivningar

Kontroll – Vem gör vad och när, med Audit trail. Få realtidsöversikt över status för hela organisationens process .

Effektivitet – Gör snabbare bokslut och öka effektiviteten. Med Adras molnbaserade lösning med automatiserade kontroller och ERP integration kan du fokusera på rätt saker. Håll reda på dina framsteg med realtidsmeddelanden. 

 

Adras verktyg för bokslutsprocessen

 

TASK MANAGER

Administrera checklistor och processer samt övervaka och finjustera efter hand. Fördela ansvar, dokumentera principer och procedurer samt säkerställ att ingen aktivitet faller mellan stolarna. Läs mer.

BALANCER

Avstämning av konton i balansräkningen utan pärmar eller kalkylblad. En centraliserad plattform med standardiserade avstämningsmallar för hela organisationen. Läs mer.

ACCOUNTS

Automatisera matchning av transaktionsintensiva konton, som bankkonton, kreditkort, upplupna kostnader/intäkter eller koncernmellanhavanden. Läs mer.

INTEGRATION HUB

ERP-integrering för automatisk överföring av saldobalans, reskontrasaldon, transaktioner, m.m. Integration med SAP, Oracle, NetSuite eller andra ERP-system.