Testa din bokslutsprocess

Gör ett snabbt test och se hur din bokslutsprocess står sig när det gäller kontroll och regelefterlevnad, processhantering och avstämningshantering.

Testet tar cirka 5 minuter att slutföra

  • Testa din bokslutsprocess och se hur den står sig.
  • Bli medveten om utmaningarna och lösningarna för förbättring.

Anm.: Detta är inget fullständigt test och bör användas som verktyg för vidare diskussioner.

Kostnadsfri utvärdering av din bokslutsprocess!

Se hur du kan förbättra din bokslutsprocess med moderna och specialutvecklade lösningar. Kontakta oss så kan vi diskutera dina resultat redan idag!

Ja, jag vil veta mer. Kontakta mig.

Testa din bokslutsprocess

Fråga 1-7 av 21

Finns det en policy för finansiella avstämmningar?

Finns det fasta tidspunkter för när avstämningar ska göras?

Har bolaget en god översikt över statusen på de olika avstämningarna?

Har bolaget prioriterat avstämningarna utifrån risk och väsentlighet?

Är det kommunicerat vilka risker som reduceras när avstämningarna genomförs?

Är avstämningsprocessen dokumenterad och känd av dem som utför den?

Revideras avstämningsprocessen löpande?

Följer avstämningarna gällande lagar?

Dokumenterar bolaget samtliga balansposter?

Är periodavslutningen styrd utifrån en riskbaserad strategi?

Är balanskontona kategoriserade utefter risk?

Godkänns uppgifterna som är knutna till periodavslutningen av någon som inte utfört dem?

Är kontrollåtgärderna (avstämninsprocessen, systemkontroller) dokumenterade för användarna?

Har alla medarbetare förståelse för riskerna i periodavslutningen?

Avstäms/dokumenteras alla balansposter enligt BFL 5?

Är periodavslutningen en styrd/organiserad process?

Finns det en enhetlig statusöversikt av periodavslutningen?

Är de som utför periodavslutningen bekanta med de lagar och regler som hör till periodavslutningen?

Är de som utför periodavslutningen bekanta med risker som är knutna till avstämningsuppgifterna?

Är processen för godkännande beskriven?

Är processen för hur dokumentation skall göras i periodavslutet beskriven?

Kostnadsfri utvärdering av din bokslutsprocess!

Se hur du kan förbättra din bokslutsprocess med moderna och specialutvecklade lösningar. Kontakta oss så kan vi diskutera dina resultat redan idag!

Ja, jag vil veta mer. Kontakta mig.

Testa din bokslutsprocess

Sammanfattning av dina resultat

Bokslutshantering

Avstämningshantering

Finansiell kontroll och regelefterlevnad

Läs mer nedan eller låt oss visa dig hur du kan förbättra processen

Bokslutshantering

Målet med bokslutshanteringen är att skapa korrekta finansiella rapporter och ta itu med alla aktiviteter som krävs för att framgångsrikt stänga böckerna efter månaden eller perioden. Processen har vanligtvis tajta deadlines och den måste vara strukturerad, effektiv och transparent.

Utöver det krävs ett ökat fokus på att följa kraven på dokumentation av interna kontrollaktiviteter samt efterlevnad av bokföringsregler. Processen inleds när ERP-transaktionshanteringen avslutas och kallas ofta för R2R (Record to Report).

Mål och nyckelelement för att bli effektiv. Automatisering och modernisering.

Avstämningshantering

Avstämningsprocessen ingår i organisationens interna kontrollprocedurer där finansiella risker åtgärdas genom kontrollaktiviteter. Detta omfattar finansiella avstämningsuppgifter, som bankavstämning, reskontramatchning och konsekvensbedömning av upplupna kostnader/intäkter.

För att processen ska bli effektiv bör uppgifterna prioriteras baserat på risk och väsentlighet, och spridas ut över den finansiella kalendern för att minska arbetsbelastningen under specifika perioder. En väl dokumenterad avstämningsprocedur är också viktig.

Uppnåeliga vinster, nyckelelement som ska beaktas. Automatisering och modernisering.

Finansiell kontroll och regelefterlevnad

Det finns två huvudanledningar till att vidtaga finansiella kontrollåtgärder: organisationens önskan att minska finansiella risker samt efterlevnad av lagar och föreskrifter. En enorm utmaning i att upprätta ett effektivt ramverk för kontroll är att sätta alla rutiner och kontrollaktiviteter i verket.

För att få en bra och korrekt finansiell kontroll behövs processhantering. Processen behöver också vara transparent och personalen måste informeras om hur risken minskas. COSO är det mest erkända ramverket gällande intern kontroll av finansiell rapportering.

Därför är detta så viktigt samt nyckelelement för att få kontroll. Moderna lösningar för regelefterlevnad.

Kostnadsfri utvärdering av din bokslutsprocess!

Se hur du kan förbättra din bokslutsprocess med moderna och specialutvecklade lösningar. Kontakta oss så kan vi diskutera dina resultat redan idag!

Ja, jag vil veta mer. Kontakta mig.
Ja
Delvis
Nej
Visa dina svar
Dölj dina svar
Din avstämningsprocess har stor förbättringspotential. Ett specialutvecklat verktyg som ACCOUNTS kan spara mycket tid och ge dig en effektiv process med mycket lägre risk.
Din avstämningsprocess har utrymme för förbättring. Vi föreslår att du tar en titt på ett specialutvecklat verktyg, som ACCOUNTS, för att öka effektiviteten och minska risken.
Din avstämningsprocess är bra. Om du inte använder något specialutvecklat verktyg för processen kan ACCOUNTS vara ett perfekt verktyg för dig.
Dina kontrollrutiner och aktiviteter kan förbättras. Med ett verktyg som TASK MANAGER kan du hantera alla återkommande uppgifter, få operationell förträfflighet samt ett robust system för intern kontroll.
Alla kontrollrutiner och aktiviteter är inte riktigt på plats ännu. Du kan nå hela vägen in i mål med ett verktyg som TASK MANAGER, som ger dig operationell förträfflighet och ett robust system för intern kontroll.
Utmärkt! Du tycks ha de flesta kontrollrutiner och aktiviteter på plats. Det sista steget är troligen att använda ett digitalt verktyg som TASK MANAGER, med spårningsmöjligheter och översikt i realtid.
Din bokslutsprocess har utrymme för förbättringar. Med ett verktyg som BALANCER kan du stänga böckerna i tid, bli strukturerad, effektiv och transparent samt följa regelverket.
Din bokslutsprocess är inte dålig, men det finns några delar som du kan förbättra. Med ett verktyg som BALANCER kan din bokslutsprocess bli ännu bättre och mer effektiv.
Din bokslutsprocess ser jättebra ut! Allt tycks vara på rätt plats. Det är ett perfekt läge för att använda BALANCER för att bli en äkta mästare.